Details

Objet: Ochtrup, Factory Outlet Center

Ville: Ochtrup

Constructeur: EOC Ochtrup GmbH & Co. KG

Planification: Schmiegel & Denne Ingenieurbüro für Architektur und Baustatik, Ochtrup

Exécution: Haselhoff Straßenbau GmbH, Heiden

Parachèvement: 2012

Produits utilisés

BIZARRO :