Zwart op wit

Het streven naar kwaliteit is een vast verankerd onderdeel van ons bedrijfsbeleid.

  • Wij richten alle processen naar de eisen van onze klanten en die van de markt.
  • Wij staan garant voor een constant hoge kwaliteit van onze producten en diensten door helder omschreven en gedocumenteerde processen.
  • We stemmen maatregelen voor de kwaliteitsborging altijd af in een dialoog met onze klanten.
  • We laten het naleven van onze normen continu door onafhankelijke deskundigen onderzoeken.

Normen voor betonproducten

Voor straatstenen, tegels en trottoirbanden van beton gelden de Europese normen DIN EN 1338 (betonstraatstenen), DIN EN 1339 (betonplaten) en DIN EN 1340/DIN 483 (stoepranden van beton) en DIN 18507 voor straatstenen van korrelbeton. Als bijkomende norm hanteren wij DIN EN 13198 voor straatmeubilair en vormgevingselementen van beton. De regelgeving omvat naast de technische eisen waaraan een bouwproduct moet voldoen ook de verplichte testmethodieken. De eisen die aan de beproeving worden gesteld zijn aanzienlijk zwaarder dan de voorgaande. Zo moet de productiecontrole van de fabrikant in de fabriek worden geharmoniseerd met een procesbesturing volgens DIN EN ISO 9001. De vrijwillig uitgevoerde externe controle – wordt niet voorgeschreven in de Europese normen – wij laten die volgens de voorschriften uitvoeren door de G├╝teschutz Beton NRW (Duitsland) en door de KIWA (NL).

Bouwproductenverordening

Bouwproducten waarvoor de Europese Commissie verwijzingen naar de geharmoniseerde norm in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap heeft gepubliceerd, moeten voldoen aan de Bouwproductenverordening. Zij mogen uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte in de handel worden gebracht wanneer bewezen is dat de relevante normen zijn nageleefd en de CE-markering is aangebracht. De prestatieverklaring voor DIN EN 1338, 1339 en 1340 is ons bewijs dat producten die zijn voorzien van de CE-markering voldoen aan de eisen van de verordening.

Kwaliteitsklassen

In de DIN-EN-normen zijn zogenaamde kwaliteitsklassen gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van het product. In de huidige prijslijst verwijzen wij u naar de geldende norm. U vindt daar echter geen informatie over de kwaliteitsklassen in. Wij maken u er echter op attent dat al onze producten voldoen aan de strenge eisen van de TL Pflaster-StB 06 en dat wij de kwaliteitsklassen (Pflaster KDI, Platten PKDII en stoepranden PKDUI DTI) in de desbetreffende productgegevensbladen documenteren.

Het productgegevensblad

Uiteraard hebben wij voor onze klanten gedetailleerde productinformatie: Een voor elke productgroep opgesteld uitvoerig „productgegevensblad“ geeft u alle informatie en kengetallen voor de vereiste materiaaleigenschappen. Hierin vindt u ook informatie over de kwaliteitsklassen van onze producten. De productgegevensbladen sturen wij u op verzoek per ommegaande toe.

Niet genormeerde betonproducten

Voor zover producten niet kunnen worden ondergebracht onder de bovengenoemde normen zijn ze onderworpen aan kwaliteitscontrolerichtlijn n Ribon (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen; richtlijn voor betondelen zonder norm met keurmerk).